Polityka prywatności

1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych.

  • Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej www.bobini.pl (zwaną dalej Stroną Internetową) jest Dr. Miele Cosmed Group S.A. z siedzibą w Radomiu adres: ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom (zwana dalej Dr. Miele Cosmed Group S.A. lub Spółką).
  • Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak: imię i nazwisko, nick, adres zamieszkania, adres email.
  • Dr. Miele Cosmed Group S.A. nie gromadzi danych osobowych użytkowników Strony Onternetowych, za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane dobrowolnie przekazują swoje dane w konkretnym celu (np. prośby o udzielenie informacji lub innej korespondencji za pośrednictwem Strony Internetowej) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom udostępniającym dane służy prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.
  • Dane osobowe są przechowywane, wykorzystywane, przekazywane lub w inny sposób przetwarzane zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i zawsze wyłącznie w zakresie – pod względem treści i czasu – wymaganym w określonym przypadku. Cele w jakich przetwarzane są zebrane przez Dr. Miele Cosmed Group S.A. dane osobowe obejmują m. in.: udzielanie odpowiedzi na pytania, spełnienie prośby lub zawiadomienie zainteresowanych osób lub innego postępowania dotyczącego zainteresowanych osób. W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom w ramach grupy Dr. Miele Cosmed Group. We wszystkich pozostałych przypadkach przekazywania danych osobowych, na przykład w przypadku przekazywania danych z logowania z naszej strony internetowej na stronę lub serwis społecznościowy obsługiwany przez stronę trzecią, jak np. Facebook lub Twitter, wymagana jest wyraźna zgoda osoby zainteresowanej.
  • Ponadto Dane Osobowe w zakresie w jakim są przetwarzane w systemach informatycznych Administratora będą przekazywane podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi hostingowe, wynajmu serwerów i usługi archiwizacji danych.
  • Dr. Miele Cosmed Group S.A. gwarantuje, że nie sprzeda, ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim, może jednak zostać zobowiązana do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

2. Wykorzystywanie danych osobowych dla celów reklamy i marketingu.

Dane osobowe mogą być przetwarzane przezDr. Miele Cosmed Group S.A. dla celów reklamy lub marketingu, w tym dla takich celów jak, np. wysyłanie Newsletterów, próbek produktów, zaproszeń do udziału w konkursach lub loteriach, drogą elektroniczną lub pocztową lub za pomocą innego kanału komunikacji. W przypadkach wymaganych prawem, określone działania marketingowe będą podejmowane pod warunkiem uzyskania wyraźnej zgody osoby zainteresowanej na wykorzystanie jej/jego danych osobowych dla celów reklamy lub marketingu. Dane danej osoby Spółka może wykorzystać w celu stworzenia i utrzymywania profilu użytkownika, co pozwoli nam zaoferować reklamy i promocje dopasowane do indywidualnych potrzeb. Może również wykorzystywać przekazane dane w celu analizy i poprawy naszych usług internetowych oraz działań w zakresie reklamy, marketingu, badań rynkowych i sprzedaży.

W tym zakresie konieczne może okazać się przekazanie danych osobowych innym spółkom w ramach grupy GLOBAL lub usługodawcom zewnętrznym w celu ich dalszego przetwarzania. Usługodawcy mogą zostać zaangażowani przykładowo w proces wysyłki próbek towarów, dystrybucji materiałów reklamowych. GLOBAL COSMED GROUP S.A. wymaga, aby takie strony trzecie wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w oparciu o instrukcje oraz w sposób zgodny z niniejszym oświadczeniem dotyczącym ochrony danych.

3. Wycofanie zgody.

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody chyba że przepisy prawne nakładają na administratora obowiązek dalszego przechowywania danych osobowych. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy wysłać do Dr. Miele Cosmed Group S.A. na jeden z następujących adresów:

– Pocztą elektroniczną na adres: bobini@dr-miele.eu
– Pocztą tradycyjną na adres:
Dr. Miele Cosmed Group S.A.
ul. Wielkopolska 3, 26-600 Radom

4. Prawo do informacji.

Dr. Miele Cosmed Group S.A. informuje zainteresowaną osobę na jej życzenie o rodzaju i treści danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na Stronie Internetowej, w tym o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, a także o ich udostępnieniach (jeśli miały miejsce). Wszelkie zapytania w tej kwestii należy kierować pod jeden z adresów wskazanych w pkt. 3 powyżej.

Dr. Miele Cosmed Group S.A. nie gromadzi danych osobowych dzieci bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku stwierdzenia, że dane takie zostały nam przekazane bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, Dr. Miele Cosmed Group S.A. postara się niezwłocznie je usunąć. W odniesieniu do tej czynności Dr. Miele Cosmed Group S.A. jest związana stosownymi instrukcjami wydanymi przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

5. Bezpieczeństwo danych.

Dr. Miele Cosmed Group S.A. wprowadziła środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych użytkownika przed utratą, zniszczeniem, kradzieżą bądź dostępem ze strony nieupoważnionych stron trzecich.

6. Zmiany i aktualizacje.

Dr. Miele Cosmed Group S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji którejkolwiek części niniejszej polityki prywatności w wybranym przez siebie momencie, bez konieczności zawiadamiania o tym użytkowników. Prosimy regularnie sprawdzać treść niniejszej polityki, aby dowiedzieć się o wszelkich zmianach lub aktualizacjach. Zmiana zawsze opatrzona jest stosowną datą wejścia w życie.

8. Automatycznie zapisane informacje (dane nieosobowe).

Zasady używania plików cookies na stronie www.bobini.pl reguluje odrębna „Polityka plików cookies strony internetowej www.bobini.pl”.

9. Prawo do skargi.

Zainteresowanej osobie przysługuje skarga do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.